این تخت در خیابان فردوسی تهران اجرا گردیده است.

ویزگی های بارز طرح: تخت تاشو یک نفره

                                          ام دی اف ترک

                                           شلف های زیبا در کنار و داخل تخت